Generalforsamlinger 2022 /23 /24
Generalforsamling 2024 Ålsgårde Brolaug.

Søndag den 24. marts 2024 klokken 10.00 i Brohuset på Langebro.

39 medlemmer er mødt frem.

Generalforsamling .

Der indledes med en kort mindestund for de medlemmer der gik bort siden vi sidst holdt generalforsamling.

Æret være deres minde.

Dagsorden:

Formand Mogens Nielsen bød velkommen og satte generalforsamlingen i gang ved at foreslå en dirigent

1. Valg af dirigent og referent.
    Valgt : Dirigent Carsten Nielsen
    Valgt: Referent Erik Askov.
Dirigenten konstaterede at alle formalia er overholdt omkring indkaldelse mv.

2. Bestyrelsens beretning for 2023.
    Formanden for Brolauget Mogens Nielsen aflagde beretning, som dækker begivenheder i 2023.
Her er nogle hovedpunkterne:

Mogens indledte med at minde om Brolaugets vision for arbejdet, nemlig at være en vigtig spiller I samspillet omkring at skabe gode rammer omkring Langebro. 

Mogens nævnte også en række forbedringer som Brolauget har udført, nyt tag på skurene ny nedgang til toiletterne og ikke mindst det nyrenoverede festlokale.

Sct Hans arrangementet blev aflyst grundet tørke.

Det gode samarbejde med Helsingør Havne samt det lokale samarbejde omkring hjertestarter og brugerudvalg.

Mogens sluttede med en opfordring om at medlemmerne træder frem og giver en hånd, når noget skal laves.

Mogens sluttede med at beskrive den kommende renovering af terassen.

Formandens beretning godkendt af forsamlingen.

3. Regnskab for 2023.

Kasserer Jan Nielsen gennemgår regnskabet. 

Der er enkelte spørgsmål fra forsamlingen inden regnskabet godkendes enstemmigt.


4. Indkomne forslag:
Bestyrelsen har fremsendt et forslag om familiekontingent gældende fra 2025.

Per Ullner Nielsen fremlagde forslaget der også kræver en tilføjelse til vedtægterne. Dette omkring at en familie kun får een stemme ved generalforsamlinger.

Efter en del præciseringer og debat godkendte forsamlingen forslaget.

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleanter:
 
Mogens Nielsen vælges
René Nielsen vælges.

 Neel Meinche vælges.

 Suppleanter : Søren Tvilling vælges.


Steen Brandstup vælges.
 Bestyrelsen har derefter denne sammensætning : Mogens Nielsen, Jan Nielsen, René Nielsen Neel Meincke, Per Nielsen , Erik Askov

6. Valg af revisorer og revisorsuppleant:
Revisorer: Peter Gotschalk og Lars Andreassen
Revisor suppleant Carsten Nielson.7. Eventuelt:
Drøftelse af diverse forhold.
Refereres ikke.


Generalforsamlingen sluttet.

Mogens og Dirigent Carsten takker for en fin generalforsamling.

Referent

Erik Askov

Generalforsamling 2023 Ålsgårde Brolaug.

Tirsdag den 21. marts 2023 klokken 19.00 i Brohuset på Langebro.

38 medlemmer er mødt frem.

Generalforsamling .

Der indledes med en kort mindestund for de medlemmer der gik bort siden vi sidst holdt generalforsamling.

Æret være deres minde.

Dagsorden:

Formand Mogens Nielsen bød velkommen og satte generalforsamlingen i gang ved at foreslå en dirigent

1. Valg af dirigent og referent.

    Valgt : Dirigent Lars Andreassen.

    Valgt: Referent Erik Askov.

 Dirigenten konstaterede at alle formalia er overholdt omkring indkaldelse mv.

2. Bestyrelsens beretning for 2022.

    Formanden for brolauget Mogens Nielsen aflagde beretning, som dækker begivenheder i 2022.

 Her er nogle hovedpunkterne:

 Sct Hans afholdt med stor succes og dejligt mange gæster på Broen.Tak til alle de aktive medlemmer der gjorde arrangementet muligt.

 Tak til alle sponsorer.

Tak til Lasse Markussen og Frank Broberg for mangeårige bestyrelsesarbejdet.Begge besluttede i efteråret at forlade bestyrelsen.

Bestyrelsen har draget omsorg for foreningens drift.Herunder bygningsforbedring .Drift af Landingen og årets sociale arrangementer.

Formandens beretning godkendt af forsamlingen.

3. Regnskab for 2022.

Grundet sygdom hos Brolaugets regnskabsmedhjælp har kassereren ikke kunne fremlægge et regnskab til godkendelse. Så snart det endelige regnskab foreligger indkalder bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling.

 4. Indkomne forslag:

 Forslag nr.1 Forslag om udsendelse af regnskab samtidig med udsendelse af dagsorden.

Forslaget blev efter afstemning vedtaget.

             Forslag nr 2.Forslag om 

brug af søndag formiddag som fast generalforsamlingens dag.

Forslaget rettes af forslagsstiller i forhold til at bede bestyrelsen tilse at søndagen anvendes.

Forlaget vedtaget.

Forslag om ismaskine i Landingenen.

Bestyrelsen arbejder på en løsning. 

Ingen afstemning.

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleanter:

 2 medlemmer af bestyrelsen er på valg: 

 Erik Askov vælges .

 Per Nielsen vælges.

Mogens Nielsen vælges

René Nielsen vælges

 2 suppleanter er på valg: 

 Steen Brandstup vælges.

 John Eriksen vælges.

Bestyrelsen har derefter denne sammensætning : Mogens Nielsen, Jan Nielsen, René Nielsen Søren Tvilling , Per Nielsen , Erik Askov

6. Valg af revisorer og revisorsuppleant:

 Revisorer: Peter Gotschalk og Jeanette Krølmark vælges.

 Revisor suppleant Lars Andreassen 

7. Eventuelt:

Drøftelse af diverse forhold.

Refereres ikke.

Bestyrelsen indkalder.

Generalforsamlingen sluttet.

Referent

Erik Askov

   Generalforsamling 2022 Ålsgårde Brolaug

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Ålsgårde Brolaug Onsdag d. 17 Maj 2023 Klokken 17.00 i Brohuset Langebro

DAGSORDEN : 
1.Valg af dirigent. 2. Fremlæggelse af regnskab 2022.
3. Godkendelse af regnskab 2022.
4. Eventuelt. 
BestyrelsenÅlsgårde Brolaug

Referat af : EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ÅLSGÅRDE BROLAUG ONSDAG DEN 17 MAJ 2023 KLOKKEN 17.00 I LANDINGEN LANGEBRO.DAGSORDEN : Formanden for Ålsgårde Brolaug Mogens Nielsen bød de 19 fremmødte medlemmer velkomne.1.Valg af dirigent.Ref: Jacob Weis valgtSom referent : Erik Askov valgt.Dirigenten takkede for valget og åbnede generalforsamlingen ved at konstatere at den var lovligt indkaldt i forhold til foreningens vedtægter.En del af forsamlingen ,var ikke enige heri.Hvorfor dirigenten bragte spørgsmålet til afstemning.Afstemningen viste et klart flertal for at gå videre og dermed accepterer ,lovligheden af indkaldelsen. 2. Fremlæggelse af regnskab 2022.Kasserer Jan Nielsen gennemgik regnskabet 2022.Regnskabet er udarbejdet af PLH regnskabsservice i Ålsgårde. Det er godkendt af 2 interne revisorer Lars Andreassen og Peter Gotschalk. Samt godkendt og underskrevet af bestyrelsen for Ålsgårde Brolaug.Baggrunden for denne proces er begrundet i ,manglende kontakt og relevant respons fra tidligere valgt Revisor Jeanette Krolmark ,der således ikke har revideret regnskabet for 2022.3. Godkendelse af regnskab 2022.Ref: Efter debat blev regnskabet godkendt ved en afstemning.4. Eventuelt. Ref: Refereres ikke.Erik Askov Referant